Splošni pogoji poslovanja

1. Definicije

Ti Splošni pogoji urejajo vse prodajne pogodbe med prodajalcem Elektrospoji d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana ("prodajalec") za izdelke ("izdelki"), ki jih kupi kupec ("kupec") in predstavljajo sestavni del prodajne pogodbe, ne glede na to, ali ima kupec objavljene lastne splošne pogoje. Ti Splošni pogoji se uporabljajo za vsa vprašanja, ki jih urejajo, razen kolikor se prodajalec in kupec (v nadaljevanju tudi kot: "stranka" oziroma "stranki") za posamezno vprašanje pisno ne dogovorita drugače.

2. Povpraševanje, ponudba, naročilo, potrditev naročila in pogodba

2.1. Povpraševanje kupca še ne pomeni ponudbe za sklenitev pogodbe.

2.2. Če prodajalec kupcu pošlje ponudbo, lahko kupec prodajalčevo ponudbo sprejme v roku, ki je naveden v ponudbi, če takšen rok ni naveden, pa v 30 dneh od dneva ponudbe. Prodajalec lahko umakne ponudbo kadarkoli, pod pogojem, da še ni prejel obvestila kupca, da ta ponudbo sprejema.

2.3. Prodajalčeva ponudba je veljavno podana, če vsebuje: številko ponudbe, datum in ime zaposlenega, ki ponudbo pošilja.

2.4. Ko kupec sprejme ponudbo prodajalca, ali ko prodajalec sprejme naročilo kupca, je sklenjena pogodba med strankama ("pogodba"). Veljavne so samo pisne pogodbe (sklenjene z izmenjavo elektronskih sporočil ali na drug podoben način).

3. Cene

3.1. Cene in plačilni pogoji so: (i) kot je navedeno v prodajalčevi ponudbi, če cena in pogoji niso navedeni pa (ii) prodajalčeve običajne cene v času, ko prodajalec prejme kupčevo naročilo.

3.2. Če ni drugače navedeno, so cene v evrih (EUR).

3.3. Davki, stroški transporta, pakiranja in manipulativni stroški. Če prodajalec drugače ne določi, cene ne vključujejo prevoznih stroškov, razkladanja, zavarovanja in davkov ali drugih dajatev v zvezi z izdelki. Te stroške plača kupec ali pa jih mora povrniti prodajalcu. Če kupec uveljavlja davčno ali carinsko oprostitev, mu bo prodajalec izstavil potrebne listine. Cene vključujejo samo običajno pakiranje.

4. Plačilo

4.1. Če ni drugače določeno v prodajalčevi ponudbi, je plačilni rok 15 dni od dne izdaje računa. Za prvo naročilo kupca pri prodajalcu je v celoti potrebno poravnati kupnino vnaprej - vnaprejšnje plačilo.

4.2. Podaljšani plačilni roki. Vse daljše plačilne roke mora izrecno odobriti prodajalec. Prodajalec lahko spremeni ali prekliče daljše plačilne roke ob vsakem času. Če obstaja dvom v plačilno sposobnost kupca, lahko prodajalec zadrži pošiljko in zahteva vnaprejšnje plačilo, ali zahteva drugo primerno zavarovanje. Prodajalec lahko zahteva vračilo izdelkov tudi od prevoznika, dokler ne dobi ustreznih zavarovanj.

4.3. Obročno plačilo. Če prodajalec izdelke pošilja v več pošiljkah, mora kupec plačati vsako pošiljko posebej. Če kupec prejme pošiljko, katere del ni v skladu s pogodbo, lahko kupec zavrne plačilo le tistega blaga, ki ni skladen s pogodbo.

4.4. Sporni računi. Če kupec ugovarja računu ali delu računa, mora o tem pisno obvestiti prodajalca in pojasniti razloge za ugovor v 8 dneh po prejetju računa. Če kupec pravočasno ne ugovarja računu, izgubi pravico do ugovora. Če kupec ugovarja le delu računa, mora nesporni del računa plačati.

4.5. Prenehanje dobav v primeru neplačil. Prodajalec lahko preneha dobavljati izdelke, oziroma zadrži dobavo, če kupec zamuja s plačilom kakšnega računa več kot 15 dni.

4.6. Prodajalec lahko zadrži dobavo ali preneha z dobavami, če kupec ne poravnava redno svojih obveznosti do prodajalca, če je kupec plačilno nesposoben, ali če je proti kupcu predlagan začetek insolvenčnega postopka.

4.7. Zamudne obresti. V primeru zamude s plačilom mora kupec plačati zakonske zamudne obresti.

5. Dobava in količine

5.1. Dobava, prenos lastninske pravice, prehod rizika. Mesto dobave je skladišče prodajalca oziroma naloženo na tovornjak (ex works oziroma F.O.B.), glede na način dobave. Tveganje za poškodovanje oziroma uničenje izdelkov preide na kupca, ko izdelki zapustijo skladišče prodajalca oziroma prostore prodajalca, če gre za pošiljko po pošti, pa ob oddaji na pošto. Kupec nosi vse transportne stroške, stroške zavarovanja, davke in carine ter stroške priprave dokumentacije, če gre za posebno dokumentacijo. Prodajalec lahko pošilja izdelke z delnimi pošiljkami. Vsi roki pošiljanja pošiljke oziroma prispetja pošiljke na namembno mesto so okvirni. Prodajalec ne odgovarja za škodo pri kupcu ali pri kupčevih kupcih, če izdelki niso dobavljeni v predvidenih oziroma dogovorjenih rokih.

5.2. Dostava. Ko so izdelki pripravljeni za pošiljanje, prodajalec o tem obvesti kupca, kupec pa mora takoj potem prodajalcu dati navodila za pošiljanje, če se o načinu pošiljanja stranki že nista predhodno dogovorili. Če kupec prodajalcu pravočasno ne posreduje navodil za transport, bo prodajalec izdelke poslal na običajen način na lokacijo kupca oziroma njegovega skladišča. Kupec mora plačati ali prodajalcu povrniti vse morebitne dodatne transportne stroške za poseben ali hiter način pošiljanja.

6. Sprememba in preklic naročil

Kupec nima pravice, da naročilo ali del naročila spremeni ali prekliče brez prodajalčevega pisnega soglasja. Če kupec spremeni naročilo, nosi stroške, ki jih ta sprememba povzroči, kar je lahko polna cena izdelkov.

7. Vračilo izdelkov

Kupec nima pravice, da izdelke vrne, razen če za posameznika predpisi o varstvu potrošnikov ne določajo drugače. O vračilu izdelkov se stranki lahko dogovorita, je pa v takšnem primeru vračilo možno le, če so izdelki neuporabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži in ob plačilu manipulativnih stroškov v višini 7 - 10% pogodbene cene.

8. Višja sila, zamuda

Če prodajalec zamuja z dobavo izdelkov iz razlogov, ki so izven njegovega običajnega nadzora (ne glede na to, ali je tak razlog predvidljiv ali ne), za kar so lahko razlogi med drugim: stavka, požar, hujša nesreča, vojna ali neredi, zamude prevoznikov, spletni napad, teroristični napad, nedelovanje državne uprave, uvedba predpisov ali administrativnih ukrepov, gospodarski embargo, nemožnost pridobiti dovoljenja, se čas za dobavo podaljša za trajanje takšnih ovir in dodatno za trajanje posledic takšnih ovir. Prodajalec mora v razumnem času kupca obvestiti o takšni zamudi.

9. Omejeno jamčevanje

9.1. Prodajalec jamči, da: (i) je vsak izdelek brez napak, kar zadeva material in izdelavo, (ii) da vsak izdelek ustreza specifikacijam, če te obstajajo in (iii) da je prodajalec lastnik proizvoda v času izročitve in sicer brez bremen, (v nadaljevanju: "jamčevanje" oziroma "jamstva")

9.2. Pogoji jamčevanja so: (i) da na izdelku nihče ni izvedel nobenih sprememb, razen prodajalec ali kdo, ki je bil pooblaščen z njegove strani, (ii) da je bilo kupčevo ravnanje z izdelkom, skladiščenje, uporaba, namestitev in vzdrževanje izdelka v skladu z navodili ali specifikacijami in v skladu s to pogodbo, (iii) da je kupec ravnal v skladu s splošno sprejetimi industrijskimi standardi, (iv) da je kupec prenehal uporabljati izdelek po tem, ko je ugotovil ali ko bi moral ugotoviti kakršnokoli napako, (v) da je kupec brez odlašanja pisno obvestil prodajalca o uveljavljanju jamčevanja v spodaj navedenem roku, (vi) da je kupec glede na navodila prodajalca izdelek ali del izdelka, ki ima napako, poslal prodajalcu ali je prodajalcu omogočil, da si izdelek ogleda, (vii) da napaka na izdelku ni posledica nesreče (vključno z višjo silo), poseganja v izdelek ali njegove napačne uporabe.

9.3. Ni krito z jamčevanjem. Jamčevanje velja samo za izdelke, ki jih je kupcu dobavil prodajalec. Jamčevanja ni za spremembe, ki so posledica običajne obrabe, kar vključuje dele, ki se običajno hitreje obrabijo oziroma pokvarijo in predstavljajo del izdelka (kot npr. varovalke, sijalke ali luči).

Prodajalec ne jamči, da je izdelek zavarovan pred spletnimi napadi ali podobno dejavnostjo. Izdelke, ki so priključeni na računalniško omrežje, povezani z internetom, ali so sicer povezani z računalniki ali drugimi podobnimi napravami, mora kupec primerno zavarovati pred nepooblaščenim elektronskim dostopom.

9.4. Roki jamčevanja. Kupec, ki je pravna oseba, mora pisno uveljavljati kakršnekoli zahtevke iz naslova jamčevanja v 12 mesecih od prevzema izdelka (za fizične osebe velja rok 24 mesecev od prevzema).

9.5. Obseg jamčevanja. Jamstvo prodajalca je omejeno na nadomestitev izdelka ali njegovih delov v razumnem časovnem obdobju, ali na vračilo kupnine, izbiro opravi prodajalec. Čas jamstva na popravljenih ali nadomeščenih izdelkih je omejen na preostanek jamčevalne dobe osnovnega izdelka. Kupec nosi vse stroške odstranitve izdelka, razstavitve izdelka, nadomestitve, ponovne instalacije in stroške materiala, ki je potreben za omenjena opravila. Vsi zamenjani izdelki postanejo last prodajalca.

9.6. Jamstva iz tega člena so edina jamstva prodajalca. Prodajalec ni odgovoren za škodo zaradi nemožnosti uporabe, izgube dohodka, stroškov kapitala, stroškov nadomeščanja izdelkov, izgubo podatkov, izgubo električne energije in podobno, za zahtevke, ki bi jih morebitni tretji imeli do kupca, ali za kakršnokoli posredno ali naključno škodo ali kazensko odškodnino ali za kakšno drugo podobno škodo. Vsa prodajalčeva odgovornost je omejena na prodajno ceno za izdelek, ki je predmet jamčevanja.

10. Varovanje poslovnih skrivnosti

10.1. Stranki bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke, ki jih bosta pridobili od druge stranke v času pogajanj, med izpolnjevanjem pogodbe in po prenehanju pogodbe, med drugim poslovne informacije, proizvodne informacije, tehnične podatke, skice, ipd., podatke o dobaviteljih, kupcih, nabavne in prodajne pogoje in druge komercialne informacije, razen če so ti podatki javno dostopni.

10.2. Za zaupne informacije ne veljajo informacije, (i) ki so javno dostopne brez krivde strank, (ii) ki jih stranka pridobi od tretje osebe, ne da bi jo tretja oseba zavezala k varovanju zaupnosti takšne informacije, (iii) če gre za informacijo, s katero je stranka že prej razpolagala, ne da bi bila zavezana k varovanju poslovne skrivnosti, vendar mora to okoliščino stranka dokazovati z listinami, (iv) ki jo je stranka neodvisno pridobila ali razvila, ne da bi pri tem uporabljala zaupne informacije nasprotne stranke in lahko to pisno dokaže, ali (v) če je stranka takšne informacije dolžna razkriti v skladu z zakonom, pa stranka, ki informacijo namerava razkriti, o tem brez odlašanja obvesti nasprotno stranko in da nasprotni stranki možnost, da z vložitvijo ustreznih pravnih sredstev zahteva, da do razkritja takšne informacije ne pride, ali da stranki pri tem pomaga.

11. Skladnost z uvoznimi predpisi

Če je za uvoz v državo kupca (t.j. dobavo izven Republike Slovenije) potrebno pridobiti za izdelke kakšno uvozno dovoljenje, mora takšno dovoljenje pridobiti kupec.

12. Prenos pravic in pobotanje

Kupec ne sme prenašati nobenih pravic ali obveznosti brez prejšnje pisne privolitve prodajalca. Kupec ne sme pobotati svojih obveznosti do prodajalca z morebitnimi nasprotnimi zahtevki proti prodajalcu.

13. Pravo in pristojnost sodišča

13.1. Za ponudbe, sprejeme ponudbe in pogodbe se uporablja pravo Republike Slovenije. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se ne uporablja.

13.2. Vse morebitne spore bosta stranki najprej poskušali rešiti s posvetovanjem in pogajanji v dobri veri in v duhu medsebojnega razumevanja. Spore, ki jih stranki ne bi mogli na tak način rešiti v 30 dneh od dne, ko je stranka obvestila drugo stranko o sporu, lahko stranka rešuje pred sodiščem v Ljubljani. Prodajalec ima vedno možnost, da zahtevke uveljavlja proti kupcu tudi pri kateremkoli drugem pristojnim sodiščem.

14. Kršitev in prenehanje pogodbe

Pogodb (potrjenih naročil) ni mogoče odpovedati, razen če se stranki tako pisno ne dogovorita. Če so dogovorjene dolgoročne dobave, lahko vsaka stranka odpove pogodbo s 30-dnevnim odpovednim rokom, ne da bi navajala razloge. V primeru prenehanja pogodbe ostajajo še naprej v veljavi določbe o varovanju poslovnih skrivnosti.

15. Če kakšna določba pogodbe ni učinkovita

Če bi se izkazalo, da katerakoli določba teh Splošnih pogojev oziroma pogodbe ne bi bila veljavna zaradi odločitve sodišča ali zaradi predpisov, takšna neveljavnost ne vpliva na veljavnost vseh ostalih določb pogodbe. Stranki se zavežeta, da bosta nadomestili takšno določbo z drugo določbo, ki bo imela enak ali kar najbolj podoben ekonomski učinek. Če stranki ne bi nadomestili takšne določbe, je potrebno pogodbo razlagati tako, da se njena vsebina kar najbolj približa osnovnemu namenu strank pri sklepanju pogodbe.

16. Obveščanje

Vsa obvestila v zvezi s temi Splošnimi pogoji oziroma pogodbo morajo biti pisna. Šteje se, da je obvestilo vročeno tri dni po oddaji priporočenega pisma na pošti, poslanega na naslov, ki je naveden ob sprejemu ponudbe ali ob sklenitvi pogodbe, ali je poslan po elektronski pošti na naslov prodajalca matevz.socan@elektrospoji.si, oziroma na elektronski naslov kupca, ki ga je kupec uporabljal za svojo elektronsko korespondenco med pogajanji ali med izpolnjevanjem pogodbe.

17. Spremembe splošnih pogojev

Prodajalec si pridržuje pravico, da ob vsakem času spremeni te Splošne pogoje. Takšne spremembe učinkujejo med strankama (i) glede vseh ponudb, sprejemov ponudb ali sklenjenih pogodb po spremembi splošnih pogojev, (ii) glede vseh že veljavnih pogodb pa v 30 dneh od prodajalčevega obvestila kupcu o takšnih spremembah, razen če v nadaljnjih 30 dneh po prejemu obvestila kupec prodajalcu ne sporoči, da se s takšnimi spremembami ne strinja.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani prodajalca www.elektrospoji.si in se uporabljajo od 1.12.2018 naprej.

Ljubljana, 1. december 2018.

© Elektrospoji. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkov | Moji podatki

Na spletni strani Elektrospoji poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu Elektrospoji
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.